E

E fructu arbor cognoscitur – drzewo rozpoznaje się po owocu
E pluribus unum – z wielu jeden – motto USA od 1776 roku
Ea natura multitudinis est: aut seruit humiliter aut superbe dominatur; libertatem, quae media est, nec struere modice nec habere sciunt – oto natura pospólstwa: albo służalczo się płaszczy, albo bezczelnie się panoszy; wolności, która jest pomiędzy tymi dwiema skrajnościami, ani cierpliwie budować, ani utrzymać nie umie (Liwiusz, XXIV, 25)
Ecce homo – oto człowiek (słowa Piłata o Chrystusie)
Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus – jemy po to, by żyć, a nie żyjemy po to, by jeść. (Plutarch)
Egens aeque est is, qui non satis habet, et is, cui satis nihil potest esse – biedakiem jest zarówno ten, komu nie wystarcza, jak i ten, komu nic wystarczyć nie może ("Rhetorica ad Herennium", IV, 17, 24)
Ego sum qui sum – jestem, który jestem. (Bóg do Mojżesza)
Ego sum via et veritas, et vita – ja jestem drogą, prawdą i życiem. (Jezus Chrystus)
Epistola (enim) non erubescit – list (bowiem) się nie rumieni (Cyceron, Listy)
Equi donati dentes non inspiciuntur – darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.
Eritis sicut dii scientes bonum et malum – będziecie jako bogowie znający dobro i zło (Księga Rodzaju, 3, 5)
Errare humanum est – błądzić jest rzeczą ludzką. (Seneka Starszy)
Est modus in rebus – (dosłownie: mają rzeczy swą miarę) wszystko ma swoje granice. (Horacy)
Est modus in rebus (sunt certi denique fines) – w (wszystkich) rzeczach jest miara (której przekraczać nie należy) (Horacy, Satyry, 1, 1 106)
Est vetus atque probus centum qui perficit annos – klasyk to ten, kto ukończy sto lat (Horacy, Listy II, 1, 39–zasada rozpoznawania wartościowej literatury po wieku, bo musi być dobre coś, co zainteresowało kilka kolejnych pokoleń)
Et in sole maculae – i na słońcu są plamy
Et tu, Brute, contra me – i ty, Brutusie, przeciwko mnie. (Cezar)
Etiam latrones suis legibus parent – i zbóje mają swoje prawa. (Cyceron)
Ex malis eligere minima – wybierać mniejsze zło. (Cyceron za Arystotelesem)
Ex navicula navis – z łódeczki łódź
Opis: motto widniejące na kilku wersjach pieczęci i herbów Łodzi.
Ex nihilo nihil – z niczego nic
Ex oriente lux – światło ze wschodu (przychodzi).
Ex oriente lux, ex occidente lex – światło (kultury) ze wschodu, prawa z zachodu.
Exegi monumentum aere perennius – postawiłem pomnik trwalszy od spiżu (Horacy, Pieśni)
Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor – niech z naszych kości narodzi się mściciel. (Wergiliusz, Eneida)
Experto credite – wierzcie doświadczonemu. (Wergiliusz)
Extremis malis extrema remedia – na krańcowe zło krańcowe środki.